Anunț angajare ofițer de conformitate

S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cu sediul in Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, etaj 2, camera 10, jud. Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

1. OFIȚER DE CONFORMITATE

Condiții de participare:

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale :

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
– să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– studii universitare de licenţă  de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniuiul juridic , economic sau tehnic;
– vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
– cunoștințe/competențe de operare PC, pachetul Microsoft Office (Word, Excel);

– să prezinte minimum două scrisori de recomandare;

– îndeplinesc cerințele specifice pentru ocuparea funcției;

– exercitarea anterioară a activității de control financiar preventiv propriu, constituie un avantaj.        

Pentru promovarea concursului, candidatul trebuie să obtină o medie generală de cel puțin 140 de puncte și peste 70 de puncte pentru fiecare etapă (proba scrisa sau interviu).

Înscrierile la concurs se fac cu cerere însoțită de urmatoarele documente:

-declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  

-copie act de identitate;

-copie diplomă studii;

-copie carnet de muncă/adeverințe care atestă vechimea în muncă;

-adeverință care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-curriculum vitae;

-cazier judiciar;

-aviz psihologic;

-scrisori de recomandare (minimum două)

Concursul constă în parcurgerea următoarelor probe succesive:

a) proba depunerii și selecției dosarelor;

b) proba scrisă;

c) proba interviului.

Concursul va avea loc în data de 03.07.2024 ora 1000 la punctul de lucru al societății din Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194.

Interviul se va desfășura la punctul de lucru al societății din sos. Sloboziei, nr. 194, la  data de  16.07.2024 începând cu ora 10.00

Informații suplimentare și înscrieri se fac la punctul de lucru al societății din Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194  – Compartimentul resurse umane, adiministrativ, securitate și sănătate în muncă, pana la data de 28.06.2024, ora 1230, telefon 0769060260.

Documente