Codul de etică

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 8/06.05.2021

Cod de Etică al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

2021

Versiunea 1

CUPRINS

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Valori si principii

Capitolul III. Norme de conduita

Capitolul IV. Clauze specifice

Capitolul V. Raspunderi si sanctiuni

Capitolul VI. Implementarea Codului de etică

Capitolul I. Dispozitii generale

 1. Scopul

Prezentul Cod de Etică defineşte valorile, principiile şi normele de etică si conduită profesională pe care personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul societatii, în concordanţă cu valorile şi obiectivele acesteia.

 1. Misiune

Misiunea Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. este de a asigura alimentarea centralizată cu energie termică pentru clienți, în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.

 1. Viziune

Viziunea Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. este de a dezvolta sistemul de încălzire centralizată la nivelul municipiului Giurgiu, de a promova cogenerarea ca unică soluție de dezvoltare durabilă.

Capitolul II. Valori si principii

Codul de Etică al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cuprinde valorile viabile pentru succesul viitor al organizaţiei. Acestea sunt următoarele:

 1. Inovaţie

Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a aptitudinilor şi a tehnologiilor, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. doreşte să asigure o dezvoltare durabilă a sistemului de alimentare cu energie termică în municipiul Giurgiu.

 1. Responsabilitate socială

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. (Societatea) va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economica, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. răspunde cerințelor pieței prin apropierea față de client, profesionalism, dorinţa de inovaţie şi preţul accesibil. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru Societate, economia de resurse naturale, cât şi reducerea efectelor nocive ale arderii combustibililor, constituind obiective de maximă importanță pentru Societate.

 1. Integritatea

Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept. În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), dacă face ceea ce a spus că va face (consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social). Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

 1. Loialitatea

Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. este devotat Societatii, părților interesate și comunității în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele Societatii.

 1. Responsabilitatea

Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru propriile acţiuni.

 1. Obiectivitate

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A şi personalul său se caracterizează prin imparţialitate şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

 1. Transparenţă

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

 1. Nediscriminare

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A , personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

 1. Respect

Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. va da dovadă de respect în interacţiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităţilor lor profesionale cât şi în viaţa lor personală.

Capitolul III. Norme de conduită

1. Dispoziţii generale

a)  Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţii.

b) Întreg personalul Societatii trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de Etică.

2. Definiţii

Corupţie – Folosirea abuzivă a puterii încredinţate prin atribuţiile unei funcţii deţinute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Avertizare de integritate – Sesizarea de către personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, un furnizor sau un client al său a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.

Conformitate – Respectarea de către Societate a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale, precum și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă. Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale ale cadrului de reglementare aplicabil activităţilor sale.

Conflictul de interese – Situaţia în care personalul Societatii are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului Societatii, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Interes personal – Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul Societatii, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

Abatere disciplinară – Orice faptă săvârşită, cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea Societatii.

Concurenţă neloială – Orice act sau faptă contrară uzanţelor corecte în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.

Personal – Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele Societatii, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

3. Norme generale de conduită

Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A în toate activitățile desfășurate pentru Societate.

3.1.  Conformitatea

a) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor aplicabile în vigoare la nivel european.

b) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

c) Personalul Societatii trebuie să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod de Etică.

d) Personalul Societatii trebuie să respecte dispoziţiile interne, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor practici şi standardelor pe care Societatea s-a angajat să le respecte.

e) Personalul Societatii trebuie să acţioneze, pe cât posibil, astfel încât să nu fie afectată imaginea Societatii.

f) Managementul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să respecte valorile şi politicile Societatii şi să coordoneze activitatea Societăţii în conformitate cu acestea.

g)  Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare procedurile pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

h)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare predicției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele Societatii.

i) Managementul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. este responsabil pentru adoptarea de politici şi măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

j) Personalul Societatii este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte.

3.2. Informarea corectă

a)  Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. informează corect şi complet publicul cu privire la toate specificațiile serviciilor sale.

b) Personalul Societatii este atent la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora.

3.3. Combaterea corupţiei

a)  Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

b)  Managementul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.

3.4. Evitarea conflictelor de interese

a) Personalul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.

b)  Personalul Societății nu trebuie să se lase influenţat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

c)  Personalul Societății trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele Societatii şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale si procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate.

d)  Personalul  Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului Societatii, atunci când acesta acţionează în interesul Societatii.

3.5. Finanţarea partidelor politice

a)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, Societatea nu va susţine public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri.

b) Personalului Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care preocupările lor politice nu afectează performanţa profesională şi nu se face propagandă la locul de muncă.

3.6. Protejarea activelor Societatii

a) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are obligaţia să protejeze activele şi resursele Societatii şi să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora. Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Societatii în beneficiu personal.

b)  Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea Societatii, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

c) La încetarea contractului individual de muncă, personalul are obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept Societatii, inclusiv documente (atât în format fizic cât şi în format electronic).

d) Proprietatea intelectuală a Societatii va fi protejată de către personalul său.

3.7. Egalitatea şi diversitatea

a)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

b)  În exercitarea funcţiei, personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi. Este deasemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice.

3.8. Cadourile și cheltuielile de protocol

a) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor, etc. și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.

b) Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora personalul reprezintă Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. vor fi suportate de către Societate, în conformitate cu procedurile interne ale acesteia.

3.9. Confidenţialitatea

a) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și personalul său convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite prin regulamentele interne, contractul colectiv de muncă sau contractele individuale. Excepţia de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

b) Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

c) Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achiziții.

d) Personalul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți. Aceste informaţii sunt proprietatea Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. şi nu pot fi divulgate în afara Societatii.

e) Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre personalul Societatii şi Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului individual de muncă, acolo unde este cazul.

f) Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. în cursul activităţii profesionale în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale Societatii.

g) Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă maximă pentru părţile interesate şi care nu permit accesul terţilor.

h) Nu se vor transmite datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

3.10.  Hărţuirea

a)    Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să aibă o ţinută decentă şi adecvată.

b)    Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică, verbală sau sexuală.

3.11.   Spălarea de bani

a) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nu va lua parte la activităţi de spălare de bani şi se angajează să elaboreze şi să implementeze politici şi mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

3.12.   Transparenţa

a) Societatea recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A acţionează în baza principiilor transparenţei, respectului, precum şi a grijii pentru imaginea Societatii.

b) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și personalul său acţionează cu promptitudine, într-o manieră completă şi fără discriminare, răspunzând atât nevoilor de informare corectă a publicului, cât şi solicitărilor de informaţii cu caracter public. Relaţia Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.

c) Informaţiile oferite de Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.sunt explicite, exacte, transparente şi complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.

d) Informaţiile cu caracter general se regăsesc pe site-ul www.termogiurgiu.ro.

Capitolul IV. Clauze specifice

4.1.  Relaţia cu personalul, inclusiv selecţia şi evaluarea personalului

a) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonații, cât și cu clienţii societății, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.

b)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să asigure un mediu propice lucrului în echipă şi să promoveze în mod activ valorile prezentului Cod de Etică.

c) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să promoveze, în cadrul serviciului, relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional.

d) Managementul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să fie un model de comportament etic şi să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile şi standardele de etica ale Societatii să fie cunoscute şi respectate.

e) În cadrul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între personalul Societatii de la toate ivelurile ierarhice.

f)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să utilizeze practici corecte de angajare, care vor include evaluarea obiectivă, evitarea conflictelor de interese şi a mitei, precum şi interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia şi evaluarea personalului.

g) Deciziile cu privire la angajare şi promovare trebuie să se ia exclusiv în avantajul Societatii, pe baza evaluării pregătirii profesionale, a realizărilor și a conduitei individuale a candidatului, cu respectarea legislației în vigoare.

h) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să ofere un tratament echitabil pentru întreg personalul său, inclusiv plata egală pentru munca egală, şi trebuie să asigure acestuia sprijin pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale şi formare profesională continuă.

i) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie să utilizeze standarde etice de evaluarea în politicile de personal.

j) Atunci când există o divergenţă de opinii sau o disensiune între doi sau mai mulţi membri ai personalului Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., este indicat ca persoanele implicate să analizeze problema şi să o rezolve pe cale amiabilă.

4.2.  Relaţia cu acţionarii

a) În activităţile sale economice, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. respectă prevederile legii şi are în vedere următoarele obiective:

b)  Maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi sigure a Societatii.

c) Asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți, prin respectarea standardelor de calitate ale Societatii şi prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite.

d) Controlarea riscurilor care decurg din activitatea Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, prin intermediul unor politici şi mecanisme dezvoltate pe baza celor mai bune practici din domeniu.

4.3.  Relaţia cu autorităţile

a) Prin personalul său, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. asigură relaţii de colaborare cu autorităţile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă, fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale Societatii şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de Etică.

b)  În relațiile cu autoritățile, personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. va refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul Societatii, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.

4.4. Relaţia cu partenerii de afaceri

a)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung, demonstrându-și valoarea și integritatea.

b) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. trebuie:

c) Să cunoască foarte bine serviciile pe care Societatea le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare partener şi client;

d) Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care ia cunoştinţă;

e)  Să promoveze valorile şi principiile etice ale Societatii în relaţiile cu partenerii şi clienţii, invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de Etica şi standardele profesionale ale Societatii;

f) Să nu trateze partenerii şi clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie etc.;

g)  Să acorde tratament egal tuturor partenerilor şi clienţilor şi să respecte regulile și procedurile cu stricteţe.

h) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. este responsabilă fiscal față de societate și se angajează să implementeze programe de combatere a evaziunii fiscale la nivelul Societatii și să includă clauze corespunzătoare în relațiile comerciale cu furnizorii, partenerii și distribuitorii.

i) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale partenerilor și clienților săi.

4.5.  Relaţia cu comunitatea

a) Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, prin reprezentanţii săi, promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, riveranii, organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu.

b) Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite, percepţia clienţilor cu privire la calitate precum şi gradul de satisfacere a nevoilor acestora în raport cu serviciile prestate.

c)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A aderă la principiile dezvoltării durabile.

d)  Personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. respectă reglementările legale în vigoare, este conștient de responsabilitatea sa față de mediul înconjurător și participă, atât la realizarea performanţelor de mediu cât și la dezvoltare durabilă.

e)  Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. își asumă obligația de remediere a tuturor consecințe negative ale activităţii sale care nu au putut fi evitate, concomitent cu demararea unor programe de prevenire a unor riscuri similare.

Capitolul V. Raspunderi si sanctiuni

a) Nerespectarea Codului de Etică este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare.

b) În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică de către personalul Societatii, vor fi efectuate cercetări administrative, conform legislaţiei în vigoare, de către o Comisie de Disciplină.

c)  Problemele etice apărute în cadrul Societatii vor fi aduse la cunoştinţa responsabilului de etică, care se va ocupa de soluţionarea cazului.

d)  Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul personalului, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor implicate.

e)  Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod de Etică este o condiţie obligatorie pentru întreg personalul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., inclusiv pentru personalul delegat sau detaşat în cadrul Societatii.

Capitolul VI. Implementarea Codului de etică

6.1.  Implementarea Codului de Etică

a)   Prevederile prezentului Cod de Etică se aduc la cunoştinţa personalului, după cum urmează:

– pentru personalul existent în statul de funcții al Societatii, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia;

– pentru noii angajați, de către compartimentul de resurse umane, înainte ca aceștia să înceapă activitatea;

b)   Pentru întregul personal acest Cod trebuie să devină parte a acordului pe care îl are cu Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, independent de natura juridică a acestuia.

c)  Orice modificare care intervine în conţinutul Codului de Etică este supusă procedurii de informare a personalului așa cum s-a precizat la litera a).

d) Prezentul Cod de etică se aproba de Consiliul de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA si intră în vigoare de la data aprobării sale.

e)  Dispoziţiile prezentului Cod de Etică se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

f) Orice modificare a textului Codului de etică se realizeaza in cadrul emiterii unei noi versiuni a acestuia, identificata prin numar de revizie unic, atribuit si inscris pe document.

La actualizarea Codului de etică se parcurg aceleasi etape de aprobare si informare ca si in cazul versiunii anterioare.

6.2.  Structura de etică

a) În urma adoptării acestui Cod de Etică, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. va numi, prin decizie internă, un responsabil de etică.

b) Atribuţiile responsabilului de etică vor fi: elaborarea, implementarea, monitorizarea şi perfecţionarea politicilor şi procedurilor aferente Codului de Etică, precum şi dezvoltarea unui mecanism independent pentru analiza conformității cu angajamentele stabilite în cadrul prezentului Cod.

c)  Codul de Etică poate fi accesat pe rețeaua de internet de pe  website-ul societății – www.termogiurgiu.ro.

Temeiuri juridice:

Codul de Etică este elaborat în conformitate cu:

– Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

– Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;

– Regulamentul de organizare si funcţionare al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;

-Regulamentul intern al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;

-Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie;

-Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ

-Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor)

Prezentul Cod de etică a fost adoptat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.05.2021.

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,

Ionescu Dragos-Marian

Administrator,

Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,

Stanisteanu Anca-Ioana